Zaczynamy pracę nad Alternativami

 


Z przyjemnościa informujemy, że zaczynamy prace nad ALTERNATIVAMI
międzynarodowym festiwalem sztuk wizualnych.
Zapraszamy do Instytutu Sztuki Wyspa na pierwsza prezentację projektu
4 wrzesnia 2010 o godz. 11.00
poniżej publikujemy pełny program.

zapraszamy na wystawe Grzegorz Klamana RZECZY POLITYCZNE


Grzegorz Klaman, Blow-up #1, video still, 2007


Grzegorz Klaman
Rzeczy Polityczne
Instytut Sztuki Wyspa
Otwarcie 4 czerwca o godz. 19.00
Czynna od 5 czerwca do 30 września od 12 do 18 codziennie z wyjątkiem poniedziałków
Kuratorka: Hadas Maor
Asystent: Maks BochenekGrzegorz Klaman, artysta znany także jako aktywista, pedagog i jedna z najważniejszych postaci niezależnych ruchów artystycznych od poczatku lat osiemdziesiątych jest w ostatnich latach głęboko zaangażowany w zagadnienie materializacji pamięci oraz sposoby, za pomocą których zajmujemy się historią. Klaman, który uważa swoje działania aktywistyczne, oraz tworzenie miejsc dla sztuki takich jak Wyspa jako nieodłączną część praktyki artystycznej, był bodaj pierwszym w Polsce artystą, który w tak bezkompromisowy i konsekwentny sposób łączy pole polityczności z polem wizualności na przstrzeni ponad ćwierćwiecza. Jego aktywność w tym polu to w ostatnich latach zdarzenia i performansy – takie jak zaproszenie sobowtóra Lecha Wałęsy do dawnego warsztatu pracy lidera Solidarności, uruchomienie Subiektywnej Linii Autobusowej, ktora jest polifonią długo nie słyszanych głosów stoczniowców - jak i działania z istniejącymi obiektami. Jego strategie przemieszczenia ramują na nowo zwykłe przedmioty przypuszczalnie powiązane ze sławnymi osobami i miejscami. Tak było z fragmentem muru stoczniowego oraz z dawnym stołem roboczym Lecha Wałęsy, który wkrótce wbije się przez tylne okno do hallu Muzeum Noblowskiego w Sztokholmie.
Tego lata Instytut Sztuki Wyspa prezentuje nowe, nieznane w Polsce prace Grzegorza Klamana, które wydają się otwierać nowy rozdział w jego twórczości. Wystawa w Wyspie to pierwsza od 12 lat indywidualna wystawa artysty w Gdańsku. W „Rzeczach politycznych” eksploruje napięcie pomiędzy problematyką przedmiotu, który materializuje historię i naszą pojedynczością a życiem zbiorowym, przestrzenią i jej ekonomią polityczną.

Artysta pojawił się na scenie jeszcze jako student ASP w Gdańsku. Szybko stał się kluczową postacią młodej generacji, której lata formowania idei i postaw przypadły na okres strajków sierpniowych, stanu wojennego i transformacji. Zarówno charakter jego twórczości jak i zainteresowanie samoorganizacją i niezależnością strukturalną miały decydujący wpływ na rolę, jaką zaczął spełniać. W latach 80 i 90 to jeden z najbardziej dyskutowanych w kraju artystów i wyrazistych postaci najpierw nowej ekspresji a następnie sztuki krytycznej. Figury z drewna a następnie monumentalne realizacje z drewna i stali, prace odnoszące się do pola wiedzy i polityczności, analiza przestrzeni i znaczeń symbolicznych to tylko niektóre z rozpoznawanych cech jego twórczości.
Ruch i zaburzenie percepcji to najbardziej charakterystyczne cechy nowego projektu. Patrzymy na ciała w bezwładzie, ciała w popłochu. Kamera jest zawsze w ruchu, przenosząca pęd samochodu lub pośpiech biegnącego z kamerą. Przestrzenie do przesady wyidealizowane – jak przestrzeń uniwersyteckiego kampusu na Florydzie czy do szczętu zdegradowane - jak zrujnowany budynek biura projektów w stoczni to dziwne scenografie ciał i rzeczy politycznych. Ruch towarzyszy także instalacjom, w których dynamika figury lub obrazu buduje napięcie pomiędzy ciałem reprezentowanym, ciałem widza i przestrzenią. Pomiędzy patrzeniem i złudzeniem.

Wystawie towarzyszy książka „Grzegorz Klaman” pod redakcją Krzysztofa Gutfrańskiego oraz z tekstami i wywiadami autorstwa Kuby Szredera, Waldemara Baraniewskiego, Romana Dziadkiewicza, Dietera Roelstratete, Hadas Maor, Gabrieli Salgado, Artura Żmijewskiego i Łukasza Gorczycy, Krzysztofa Gutfranskiego, Kamili Wielebskiej oraz Anety Szyłak. Projekt graficzny Tomasz Bersz i Marian Misiak..

wystawa powstała dzieki współpracy i dofinansowaniu:

A SUBJECTIVE BUS LINE by GRZEGORZ KLAMANphot. Michał Szlaga www.szlaga.blogspot.com

A SUBJECTIVE BUS LINE
The grounds of the former Gdańsk Shipyard
a project initiated by Grzegorz Klaman

call  + 48 58 573 13 43 or alternatively +48 58 320 44 46 for reservation.

The Subjective Bus Line project is a kind of meeting with committed people, witnesses, participants in history, those less well known but equally important. The project aims to extract the muted voice, the echo, impressions, whispers, fragments of reminiscences and accounts, and to write them into the current situation and the space of the place. Gdańsk Shipyard is a reservoir of collective memory and individual memory. Historical memory is visualised in the shape of the “Roads to Freedom” exhibition and in monuments in the shape of the Three Crosses and the Gates and, in future, the European Solidarity Centre. Subjective memories are practically absent and are often perceived as incorrect and are marginalised.
The grounds of the former Gdańsk Shipyard are undergoing transformation and reconstruction into a new district called the Young City – many constructions and buildings will be demolished, the industrial surroundings are changing dynamically and the project allows participants to become living witnesses of the transformation and its active subjective bearers of remembering into the future.
The first version of this project took place in 2002 within the framework of the International City Transformers Project and in a month it attracted more interested people than a small bus could hold, which clearly convinced us how great the need was to open the former shipyard to visitors. One of Gdańsk’s greatest attractions – the shipyard – is inaccessible and surrounded by a wall. The Subjective Bus Line will open the grounds and bring them closer to being a public space.

“A SUBJECTIVE BUS LINE” – an action in the grounds of the former Gdańsk Shipyard initiated by visual artist Grzegorz Klaman.

Lasting about 90 minutes, the tour of the shipyard will begin at a special bus-stop near Gate no. 1. The itinerary will include several selected important places connected with the history of Solidarity and the shipyard. The places and the events will be selected jointly by the visitors and the “guide” escorting them on the day of the trip. The guides include selected former shipyard workers:


Paweł Zieńczuk– long-time worker at Gdańsk Shipyard from 1962, retired shipyard bosun, participant in the strikes, repressed for opposition activities
Jarosław Żurawiński – now tourist guide, jurnalist, author of books about Gdańsk
Małgorzata Mazur – guide, tour courier, former employee of Gdańsk Shipyard's construction office, connected for many years with the maritime economy

There are stops in front of: the Historic Gate – the gate to the “Roads to Freedom” exhibition – the former Health and Safety at Work Hall – the former Shipyard Director’s building – the Imperial Dockyard and the waterfront – slipways – Wałęsa’s workplace – the place where Wałęsa jumped over the shipyard wall – the exhibition at the Wyspa Art Institute.

Open: 1 May – 12 September 2010
Departures: 11.00 / 14.00
Ticket prices;
Regular 10 zl
Reduced 5 zl

juz od 1maja wyrusza Subiektywna Linia Autobusowa i otwieramy Warsztat Wałęsy!


fot. Michał Szlaga www.szlaga.blogspot.com1 maja ruszają dwa projekty Grzegorza Klamana
Warsztat Wałęsy i Subiektywna Linia Autobusowa
zainteresowanym przejazdem radzimy wczesne zadbanie o rezerwację.

Rezerwacje : 58 573 13 43 / Dzwonić w godz. 9.00 – 16.00
Informacja dla mediów: Instytut Sztuki Wyspa
maks.bochenek@wyspa.art.pl, tel. 58 320 44 46


SUBIEKTYWNA LINIA AUTOBUSOWA 2010

dawne tereny Stoczni Gdańskiej


Stocznia Gdańska jest rezerwuarem pamięci zbiorowej i pamięci indywidualnych. Pamięć historyczna wizualizuje się w postaci wystawy Drogi Do Wolności i realizacji monumentalnych w postaci Pomnika Trzech Krzyży oraz Bram, w przyszłości będzie to Europejskie Centrum Solidarności. Pamięci subiektywne są praktycznie nieobecne, niejednokrotnie postrzegane jako niepoprawne, zmarginalizowane.
Projekt Subiektywnej Linii Autobusowej to rodzaj spotkania poprzez zaangażowanie osób, świadków, uczestników historii, tych mniej znanych, lecz równie ważnych. Projekt zamierza wydobyć głos wytłumiony, echa, odbicia, szepty, fragmenty wspomnień i relacji, wpisać je w obecną sytuację i przestrzeń miejsca. Tereny dawnej stoczni gdańskiej są w trakcie transformacji i przebudowy w nową dzielnicę pod nazwą Młode Miasto, wiele konstrukcji i budynków zostanie wyburzonych, dynamicznie zmienia się industrialne otoczenie, projekt pozwala uczestnikom stać się żywymi świadkami transformacji i jej aktywnymi subiektywnymi nosicielami pamiętania na przyszłość. Jak pisze o Subiektywnej Linii w przygotowywanej monografii Klamana krytyk kultury Kuba Szreder “Dzięki niej stoczniowcy znowu stali się panami własnego głosu, dyspozytariuszami mowy, twórcami historii, scenarzystami swoich losów, a nie biernymi pionkami dziejów. Ci robotnicy stali się obywatelami zamieszkującymi przestrzeń wspólną. Poprzez akt opowiadania i „przewodzenia” wycieczkom ich prywatny los ponownie stał się sprawą publiczną. W ten sposób rozsadzona została opozycja pomiędzy eposem i dokumentem. Ukazana została arbitralność podziału na wielkie biografie przywódców i spychane w prywatność losy małych ludzi.”

Pierwsza wersja tego projektu miała miejsce w 2002 roku w ramach Międzynarodowego Projektu City Projektu City Transformers, trwała miesiąc, druga edycja w sierpniu 2009 przyciągnęła więcej zainteresowanych niż mógł pomieścić zabytkowy autobus, dobitnie uświadamiając nam jak wielka jest potrzeba otwarcia dawnej stoczni dla zwiedzających. Jedna z największych atrakcji Gdańska – stocznia - jest niedostępna i ogrodzona murem, Subiektywna Linia Autobusowa otworzy ją i zbliży do przestrzeni publicznej.

AKCJA: SUBIEKTYWNA LINIA AUTOBUSOWA
Trwająca ok. około 90 minut wycieczka po Stoczni, zaczynająca się na specjalnym przystanku tuż za Bramą nr 1.Trasa zawierać będzie kilka wybranych ważnych miejsc związanych z historią Solidarności i Stoczni i miejsc i wydarzeń wybranych wspólnie zarówno przez zwiedzających, jak i „przewodnika” który w tym dniu poprowadzi wycieczkę.
Oprowadzają wybrani dawni pracownicy Stoczni

Jarosław Żurawiński - przewodnik turystyczny, dziennikarz, właściciel
firmy przewodnickiej F.U.H. "Dux", autor książek o tematyce gdańskiej.

Paweł Zieńczuk- długoletni pracownik Stoczni Gdańskiej od 1962 r
emerytowany bosman stoczniowy, uczestnik strajków, represjonowany za
działalność opozycyjną.

Małgorzata Mazur, przewodnik, pilot wycieczek, były
pracownik biura konstrukcyjnego Stoczni Gdańskiej, przez wiele lat
związana z gospodarką morską.

Kontakt do koordynatora SLA : 58 573 13 43 / Dzwonić w godz. 9.00 – 16.00

Stałe przystanki: Warsztat Wałęsy, Brama Historyczna nr 1i Bramy na Drodze do Wolności, dawna sala BHP, budynki na terenie Stoczni, miejsce w którym Wałęsa przeskoczył mur stoczniowy, wystawa w ISW, pochylnie, itp

Otwarcie:1 maja 2010 – zamknięcie: 12 września 2010
Odjazd autobusu o godz. 11.00 / 14.00
Cena biletu 10 zł / ulgowy 5 zł


Warsztat Pracy Lecha Wałęsy
teren Stoczni Gdańskiej, budynek nr 86 B
04. 06. 2010 – 30. 09. 2010


Projekt Grzegorza Klamana „Warsztat Pracy Lecha Wałęsy” jest zbudowany na napięciu pomiędzy potrzebą doświadczenia ‘autentyczności”, jakie zapewnia tradycja muzeum in-situ a strategią „upamiętnienia”. Turysta odwiedzający Stocznię Gdańską i wystawę Drogi do Wolności daremnie poszukuje miejsca bezpośrednio związanego z osobą Lecha Wałęsy. Do miejsca jego pracy, śladów jego bytności jeszcze jako zwykłego robotnika - elektryka nie ma dostępu. Interesujący jest dla nas Wałęsa w sytuacji pomiędzy staniem się liderem strajkujących stoczniowców a Wałęsą u szczytu sławy; laureatem Pokojowej Nagrody Nobla czy Prezydentem Państwa. O Wałęsie wielkim wiemy zdecydowanie więcej, o jego zwykłym roboczym otoczeniu niewiele. Projekt „Warsztat Pracy Lecha Wałęsy” ma na celu udokumentowanie poprzez gest artystyczny miejsca-przestrzeni-otoczenia-przedmiotów gdzie pracował Lech Wałęsa. Jest to rodzaj działania artystycznego, które przenosi w obszar refleksji zwykłość- banalność rzeczywistości. Jak pisze w przygotowywanej monografii Klamana flamandzki krytyk Dieter Roelstraete: „Chodzi o jakże łatwo podlegające manipulacji kwestie pewności, autentyczności i prawdziwości (zwłaszcza kiedy łączą się z zagadnieniami jednostkowej „aury”, upodmiotowienia i autonomii), jak również o złożoną dialektykę pamięci i zapomnienia, i jej dwuznaczną relację z zaminowanym obszarem historii najnowszej. Przedmiotem zainteresowania Klamana jest nie tyle Wałęsa jako człowiek czy nawet jego rzeczywisty wkład w „transformację” – ujęcie tego słowa w cudzysłów samo w sobie świadczy jak wiele w istocie się zmieniło – ale symboliczny „Wałęsa” jako historyczna ikona kontestacji, jako perspektywa (stanowisko – pracy?), pozwalająca kontrolować reinterpretacje i rozliczenia historyczne.”.
W ramach wystawy „Strażnicy Doków” [2005] zorganizowanej przez Instytut Sztuki Wyspa odbył się trzy dniowy performance autorstwa Grzegorza Klamana z udziałem sobowtóra Lecha Wałęsy w jego dawnym warsztacie pracy. Niezwykle żywy odbiór i reakcja publiczności potwierdzają konieczność udostępnienia tej przestrzeni szerszej publiczności.

Od 4 czerwca zapraszamy także do Instytutu Sztuki Wyspa na wystawę Grzegorza Klamana „Rzeczy Polityczne”.

Projekty są finansowane przez Miasto Gdańsk i realizowane dzięki uprzejmości Stoczni Gdańsk SA, Young City oraz Shipyard City Gdańsk

POLITICAL THINGS by Grzegorz Klaman open @ Wyspa on June 4th


Grezgorz Klaman, Blow-up #1, DVD, 200

Grzegorz Klaman: Political Things

Wyspa Institute of Art
Exhibition opening: June 4, 7 p.m.
Open daily except Mondays from noon to 6 p.m., June 5-Sept. 30
Curator: Hadas Maor
Assistant: Maks BochenekGrzegorz Klaman, an artist who is also known as an activist, educator and a driving spirit for an independent artistic movement from the early 1980s onwards, has in recent years been deeply involved with the subject of the materialization of memory, and modes of approaching the subject of history.

For Klaman, being an activist and setting up venues for art like Wyspa is an inseparable part of being an artist. He is probably the first Polish artist to have consistently combined the political and the visual in such an uncompromising fashion for over a quarter of a century. His activities include events and performances such as inviting a Lech Walesa lookalike to the former Solidarity leader’s workplace and setting up the Subjective Bus Line, which became a polyphony of the long-unheard voices of shipbuilders - as well as dealing with actual objects. His strategies of displacement reframe random objects, presumably connected to legendary people and places. He did this with a fragment of a Gdansk shipyard wall and recently with the former workbench of Lech Walesa, which is soon going to be breaking through the back window into the Nobel Museum in Stockholm (a commission by the museum scheduled to be completed by June 2010).

This summer the Wyspa Institute of Art is exhibiting new works by Klaman that have never been publicly displayed in Poland before. Including installations, video works and sculptures, these pieces appear to mark a new stage in the artist?s creative trajectory. The collection at the Wyspa Institute of Art is the first individual exhibition of Klaman’s work in Gdansk in 12 years.

In Political Things, Klaman explores the tensions between subject matter that materializes history, singularity and communal life, space and its political economics.

Klaman arrived on the Polish art scene as a student of the Fine Arts Academy in Gdansk. He soon went on to become a key figure among the young generation of artists whose ideals and approaches took shape during the workers’ strikes of August 1980, the period of martial law from 1981 to 1983 and the economic and political changes after the collapse of communism in 1989. The nature of his art and his interest in self-organization and structural independence were key factors in helping him become one of the country’s most frequently discussed artists in the 1980s and 1990s and one of the most prominent figures in the new expression and then in critical art. His wood sculptures and monumental projects made of wood and steel are among the most distinctive hallmarks of his work, along with projects which refer to knowledge and politics and tackle space and symbolic meanings.

Movement and the disruption of perception are the most distinctive features of his new project, which shows bodies in paralysis and bodies in panic. The camera is always on the move, conveying the sensation of a car in motion or the rush of a person running with a camera. The locations are over-idealized, like the university campus in Florida, or completely degraded, like the ruins of a designers’ office in a shipyard. These are strange sets intermingling bodies and political subjects. Movement characterizes his installations as well, where the dynamics of the figure or picture build tension between the body represented, the body of the spectator and the space; between observation and delusion.


The exhibition is accompanied by a book entitled Grzegorz Klaman, edited by Krzysztof Gutfranski, with text and interviews by Kuba Szreder, Waldemar Baraniewski, Roman Dziadkiewicz, Dieter Roelstraete, Hadas Maor, Gabriela Salgado, Artur Zmijewski, Łukasz Gorczyca, Krzysztof Gutfranski, Kamila Wielebska and Aneta Szylak. The layout was designed by Tomasz Bersz and Marian Misiak.

PL EN
powered by Blueprint